www.som360.org/ca
Blog

La Convenció de Nova York

Els drets de les persones amb discapacitat
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
Convencion nueva york

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (Convenció de Nova York) va ser aprovada per l’Organització de las Nacions Unides el 2006. Aquest tractat de drets humans posa les bases per a la inclusió i plena ciutadania de les persones amb discapacitat, incloses les persones amb trastorns de salut mental greu i al llarg de la vida.

Al llarg dels seus 50 articles, la Convenció de Nova York recull els següents drets de les persones amb problemes de salut mental:

  • Igualtat i no discriminació (Art. 2, 3, 4, 5 i 9)

Totes les persones són iguals davant la Llei, motiu pel qual és il·legal qualsevol discriminació per motius de discapacitat. S'ha de promoure l'equitat adaptant els productes i serveis perquè siguin accessibles a qualsevol persona. Implica acabar amb les formes de discriminació que s'experimenten quotidianament en tots els àmbits: laboral, assistencial, educatiu, lúdic, etc.

  • Igual reconeixement davant la Llei i accés a la justícia (Art. 12 i 13)

Dret a tenir i heretar propietats, conèixer els seus béns econòmics, accedir a crèdits, hipoteques i serveis financers. Així com a accedir a la justícia en igualtat de condicions, sense ser excloses de cap tipus d'acte judicial i podent declarar com a testimonis.

  • Llibertat d’expressió i d’opinió i d’accés a la informació (Art. 21)

Dret a pensar amb total llibertat i comunicar-se de la forma que triïn. En relació a la salut mental, implica disposar de mitjans per fer reclamacions en contextos assistencials i participar activament en la millora dels procediments i serveis. A més, s'ha de facilitar informació de manera entenedora mitjançant un consentiment informat sobre: ​​quins són els seus drets, el significat de la diagnosi (incloent possibles causes i possibilitats de recuperació), alternatives de tractaments existents (així com els seus efectes) i recursos de suport comunitaris, els procediments utilitzats en els ingressos i els ajuts econòmics, d'habitatge i d'inserció sociolaboral disponibles.

  • Vida independent, inclusió en la comunitat, treball i ocupació (Art. 19 i 27)

Dret a viure de forma independent i a participar en la vida de la comunitat, podent triar el lloc on viure i les persones amb les quals conviure. En relació a l'ocupació, els països han de garantir que no pateixin discriminació laboral a causa de la seva condició, que es facilitin les adaptacions necessàries quan es requereixin, i igual retribució salarial que les altres persones. S'han de garantir els drets laborals i sindicals. Tot això implica disposar de serveis de suport a l'autonomia que fomentin una vida normalitzada i una completa inclusió en la comunitat.

  • Llibertat de decisió (Art. 3, 12, 14, 23 i 25)

Dret a prendre decisions de forma lliure sobre les seves vides i el seu tractament. Això inclou: decidir sobre el tractament que s'administra, decidir sobre aspectes quotidians de la seva vida (on viure i amb qui, tenir parella, tenir fills, treballar, etc.), no ser objecte de incapacitacions arbitràries i totals, promovent mesures menys invasives de suport a la presa de decisions.

  • Confidencialitat i intimitat (Art. 22)

Dret a la seva vida privada, que inclou la confidencialitat de la informació revelada en el transcurs de la teràpia i en la història clínica, així com la intimitat en els contextos assistencials d'atenció intensiva (respecte a la privacitat en aquests espais i a el dret a la comunicació amb l'exterior).

  • Protecció contra la tortura i altres tractes cruels (Art. 14, 15 i 16)

Dret a la llibertat i la seguretat, no podent ser privades de llibertat sense causa legal. A més, no poden ser sotmeses a tortura ni tenir un tracte inhumà, ni ser humiliades. Tampoc poden ser explotades, ni patir abusos o violència (especialment les dones i les nenes), i han de disposar de serveis que els protegeixin i ajudes perquè millorin física o psicològicament. Tot això implica, per exemple, que no poden ser objecte de pràctiques coercitives utilitzades de forma arbitrària, com poden ser la medicació forçosa, ingrés involuntari, contenció mecànica o l'aïllament.

Convencio nova york

Altres drets que també recull la Convenció de Nova York són el dret a la vida (Art.10), dret a l'educació (art. 24), el dret a la salut (art. 25), el dret a l'habilitació i rehabilitació (Art. 26), el dret a un nivell de vida adequat i protecció social (Art. 28), el dret a la participació en la política i en la vida pública (Art. 29), i el dret a la participació en la cultura, el lleure i l'esport (Art. 30).