www.som360.org/ca

Els principals reptes en el diagnòstic del TDAH

La necessitat d'oferir un diagnòstic precoç, adequat, de qualitat i universal
José Ángel Alda Díez
Dr. José Ángel Alda Díez
Doctor en Medicina i Cirurgia. Psiquiatria infantil i juvenil. Coordinador de la Unitat de TDAH
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns del neurodesenvolupament que amb més freqüència atenem a les consultes de salut mental infantil i juvenil. Els problemes apareixen abans dels 12 anys i es caracteritzen per dos símptomes nuclears: la falta d'atenció i la hiperactivitat i impulsivitat, que s'observen en dos o més ambients (casa, escola, etc). La hiperactivitat/impulsivitat sol ser evident, però la falta d'atenció pot passar desapercebuda durant anys i la seva identificació precoç és tot un repte.

La Guía de práctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes, publicada el 2010, va revisar llavors l'evidència disponible fins a la data. La Guia recull recomanacions per a professionals sobre el diagnòstic i el tractament del TDAH, un problema de salut amb una alta prevalença, però per al qual la identificació i el maneig eren molt dispars, en funció del codi postal de la persona atesa. Així, com reflecteix l'article TDAH en atención primaria: prevalencia y derivación a atención especializada (Vázquez et al.), en funció del centre de primària, la derivació a atenció especialitzada dels casos atesos per presentar un TDAH varia del 44% al 0%.

En aquests anys, s'ha millorat molt l'atenció i el tractament de les persones que presenten un TDAH a Espanya, però continuem tenint reptes per afrontar.

Principals reptes en el diagnòstic

Un diagnòstic precoç, adequat, de qualitat i universal

El primer repte que se'ns presenta és poder fer un diagnòstic precoç, adequat, de qualitat i universal a tot el territori. Com en tots els trastorns, la identificació precoç i l'inici del tractament de manera correcta evitaran complicacions futures, com són l'abandonament precoç dels estudis, el baix nivell educatiu en relació amb les capacitats cognitives i més possibilitats de patir accidents, de consumir de tòxics, de tenir malalties de transmissió sexual i de tenir embarassos no desitjats (NICE, 2018). No obstant això, no disposem en aquests moments de marcadors de diagnòstic i pronòstic, i dependrà de l'experiència del professional sanitari que atén la persona, que sigui capaç d'identificar el TDAH, però, sobretot, les comorbiditats presents en fins al 85% dels casos (Jensen et al, 2001).

No hi ha marcadors de diagnòstic i pronòstic, i dependrà de l'experiència de la persona professional que sigui capaç d'identificar el TDAH i les seves comorbiditats.

Posar èmfasi en els grups més vulnerables i en les persones adultes

Hem de posar un especial èmfasi a identificar els grups més vulnerables: prematurs, dones, persones amb traumes diversos i persones institucionalitzades (NICE, 2018). I no podem oblidar-nos de les persones adultes, que sovint són diagnosticades a la xarxa infantil i juvenil, però que en passar a l'atenció adulta se'ls sol negar l'existència del trastorn i se'ls impedeix accedir als tractaments disponibles que fins als 18 anys els havien funcionat.

L'administració ha d'entendre que estem davant una patologia crònica la presentació i les necessitats de tractament de la qual varien en funció de l'edat de la persona i dels trastorns associats que presenta, i que s'ha de garantir una continuïtat en el tractament que ara com ara no es produeix.

Disposar de tractaments eficaços i ben tolerats

Un altre dels grans reptes és disposar de tractaments eficaços i ben tolerats, que minimitzin els abandonaments pels efectes indesitjables dels fàrmacs. És important donar informació veraç i de qualitat a la persona i a la seva família sobre els diversos tractaments farmacològics i no farmacològics, que inclogui els efectes secundaris i el seu maneig més adequat.

Un dels reptes és disposar de tractaments eficaços que minimitzin els abandonanments pels efectes secundaris 

Tenir professionals especialitzats per al diagnòstic

També hi ha un problema pel que fa a qui hauria de fer el diagnòstic i el seguiment de les persones ateses. Vivim una escassetat de professionals de la sanitat, com ha deixat de manifest la pandèmia de la COVID-19, que, segons les previsions, es veurà agreujada en els pròxims anys. En el món ideal, el diagnòstic podria fer-se en unitats especialitzades en la infància i l'adolescència, i el seguiment dels casos no complicats es podria dur a terme a l'atenció primària i a través dels equips d'orientació escolars; i l'atenció especialitzada només tractaria els casos més greus, amb comorbiditats, mala resposta al tractament o amb una alta vulnerabilitat. Així, obtindríem una adequada taxa de diagnòstic, evitant el infra o el sobrediagnòstic, i evitaríem que en la nostra atenció primària la taxa de prevalença de TDAH sigui inferior a la dels països del nostre entorn (Vázquez et al.). Per la meva experiència, crec que no arribem a identificar totes les persones amb TDAH, i alguns casos de nenes inatentas ens arriben molt tard, però també ens trobem amb persones que no complirien criteris de TDAH i que, no obstant això, estan rebent tractament psicoestimulant.

Tractar el TDAH és relativament fàcil, però fer-ho bé és bastant més difícil i requereix de la participació de diversos agents, la qual cosa implica un esforç més gran per part de tots. En els últims anys s'ha avançat molt en el tractament integral del TDAH, però queda camí per recórrer.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 28 de febrer de 2024
Darrera modificació 29 de febrer de 2024
José Ángel Alda Díez

Dr. José Ángel Alda Díez

Doctor en Medicina i Cirurgia. Psiquiatria infantil i juvenil. Coordinador de la Unitat de TDAH
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Bibliografía
Grupo de trabajo de la GPC (2010). Guía de práctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes. Barcelona: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Jensen, P.S. , Hinshaw, S.P. , Kraemer, H.C. , Lenora, N. , Newcorn, J. H. , Abikoff, H. , March, J. , Arnold, L. , Cantwell, D. , Conners, C. , Elliott, G. , Greenhill, L. , Hechtman, L. , Hoza, B , Pelham, W. , Severe, J. , Swanson, J. , Wells, K. , Wigal, T. & Vitiello, B. (2001). ADHD comorbidity findings from the MTA study: comparing comorbid subgroups. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry , 40(2) , 147-58. https://doi.org/10.1097/00004583-200102000-00009
National Institute for Health and Care Excellence [NICE] (2018). Attention deficit hyperactivity disorder (update) [D] Evidence review for safety of pharmacological treatment (NG87). National Institute for Health and Care Excellence/National Guideline Centre
Vázquez Sánchez, M. , Castejón Ramírez, S. , Alcón Grases, M. , Pitarch Roca, E. , Fernández Lozano, C. & López Campos, M. (2022). TDAH en atención primaria: prevalencia y derivación a atención especializada. . Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, , 39(1) , 3-9. https://doi.org/10.31766/revpsij.v39n1a2

Destaquem

Consumo de sustancias
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Xevi Huguet i Aniol
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Globos de colores
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
TDAH y altas capacidades
Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
embarazo alcohol
Trastorns de l'espectre de l'alcoholisme fetal (TEAF)
TDAH
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Testimonio Anna TDAH
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)