www.som360.org/ca
Article

La salut mental (ens) importa: benestar i salut en l’entorn laboral a ISGlobal

Un exemple de bones pràctiques
María José Merino González

María José Merino González

Responsable de talent i desenvolupament de Recursos Humans
ISGlobal (Instituto de Salud Global de Barcelona)
ISglobal

Després de la crisi de la COVID 19, es parla d'una nova pandèmia, la de la salut mental. A ISGlobal, sabem que el benestar i la salut mental de les persones que conformem l'equip són fonamentals per al nostre èxit personal i professional. Amb més motiu sent una institució la missió de la qual és la salut global. El compromís amb l'equip ISGlobal és integral. Com expressa el nostre lema: pensem en tots, comptem amb tots, som-hi tots junts! (We think of Everyone, We are all here, We all go for it!).

Aquests principis emanen dels valors del Pla Estratègic i es concreten en la política de Personnel Management que estableix les bases i els valors sobre els quals construïm la resta de polítiques i procediments de recursos humans. En el mateix sentit, disposem del logo HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) atorgat per la UE el 2015 i renovat el 2021, que emmarca les polítiques de recursos humans i específiques per a investigadors com els compromisos d'integritat en la recerca i desenvolupament de la carrera científica entre d'altres. Finalment, com a institució en evolució, ens hem dotat d' un projecte intern d'innovació organitzativa, The Code Plan, que implica una nova orientació en les estructures de treball, els equips i les persones.

Per això, hem desenvolupat un Pla Integral centrat en les relacions saludables en l'entorn de treball. Aquest pla abasta des de les condicions laborals fins a les polítiques de temps, l'avaluació des del reconeixement i la gestió de la confiança. A través d'aquestes mesures, busquem promoure un ambient de treball positiu, estimulant i saludable per a tots els nostres col·laboradors.

Benestar i salud ISGlobal

Condicions de treball i polítiques del temps

Entenem que les condicions laborals juguen un paper crucial en el benestar, i per tant en la salut mental dels nostres col·laboradors. Les condicions laborals (vacances, horaris flexibles) se situen en aquesta direcció on es promou l'equilibri entre el treball i la vida personal i la conciliació. Promovem l'ús responsable de les hores de treball, evitant la sobrecàrrega laboral i fomentant la planificació eficient. Per aconseguir-ho, hem apostat pel model organitzatiu híbrid, que permet teletreballar sota acord, indicant horaris de coincidència per facilitar la cohesió dels equips i un model adaptat dins de cada equip. Oferim flexibilitat en la distribució del temps, permetent horaris adaptats a les necessitats individuals.

Hem subscrit el Pacte del Temps promogut per l'Ajuntament de Barcelona a partir del qual desenvolupem la política de desconnexió digital que estableix un marc de recomanacions com a element fonamental per aconseguir una millor ordenació del temps de treball en nom del respecte a la vida privada i familiar.

Ambient de treball saludable

Des d'ISGlobal prestem molta importància a crear un entorn físic segur i còmode, tant des del vessant de prevenció de riscos laborals, així com d'espais que facilitin la interconnexió i les sinergies més enllà de les «fronteres naturals» de cada àrea o equip. Amb això volem transcendir a la tasca de cada equip per, tal com contempla la nostra missió, poder donar millor resposta a les preguntes científiques i acadèmiques que se'ns plantegen des de la cadena de valor pròpia d'ISGlobal (des del coneixement a l'aplicació). Tot això a partir de solucions que parteixin de la innovació i solucions generades en base a la intel·ligència col·lectiva. En aquest sentit, el disseny dels espais s'ha reformulat i s'han creat noves solucions per crear espais de trobada flexibles, oberts i polivalents que facilitin aquesta creativitat.

Autocuidado trabajo

7 consells per tenir cura de la teva salut mental en el lloc de treball

La creació de xarxes de relació també en el treball és imprescindible per abordar les situacions i dubtes a què ens enfrontem i a les quals hem d' aportar respostes, això únicament és possible sota els paràmetres relacionals.

L'equip ISGlobal, per definició és un col·lectiu que viatja molt, sovint a països amb diferents nivells de riscos associats a la salut i a la pròpia mobilitat. Per això, dotar-nos d'un bon conjunt d'assegurances i guies de viatge que orientin i assegurin els desplaçaments amb total informació i seguretat, a més de cobrir els esdeveniments adversos, és un imperatiu.

Relacions de treball saludables, basades en la confiança

La confiança és un pilar fonamental per establir relacions saludables en l'entorn laboral.

A ISGlobal, fem un continu esforç a promoure una comunicació oberta i transparent, perquè cada persona pugui expressar les seves inquietuds i suggeriments a través de diverses propostes de comunicació interna: All Hands MeetingsQuestions and Answers sobre temes rellevants, espais de comunicació i cohesió presencials com la Copa de Cava o el Team Building, a més d'altres solucions d'informació-comunicació com la intranet, el Friday Journal o la Carta Mensual del Director.

liderazgo

Territoris de tensió, ecosistemes d'equilibri

D'altra banda, dins dels equips i respectant la individualitat de cada persona hem fet passos ferms per fomentar un ambient de treball basat en la confiança i la transparència. La implantació d'un sistema d'avaluació -Professional Assessment- constitueix un element vertebrador de la retroalimentació entre cada membre de l'equip i el seu supervisor/a. Entenem que l' avaluació de l' acompliment és una part integral de la gestió de recursos humans, però també pot afectar la salut mental dels empleats si es duu a terme de manera negativa o punitiva. Per això, hem adoptat un enfocament basat en el reconeixement i el desenvolupament professional. Realitzem avaluacions periòdiques que destaquen les fites i fortaleses de cada empleat, oferint un feedback constructiu i establint fites assolibles que s' acorden i es remeten a recursos humans per al seu seguiment. Amb això, volem fomentar el creixement professional ja que s' associa al pla de formació i, per tant, s' ofereixen oportunitats de capacitació i desenvolupament, la qual cosa contribueix a un major sentit de satisfacció i motivació en el treball.

Recursos i formació

Per donar suport al desplegament de mesures de salut mental i relacions saludables a la feina, és important dotar els empleats i especialment els responsables d'equips (Middle Managers) de recursos i formació. Aquests estan dissenyats per proporcionar tant el coneixement com per entrenar les habilitats necessàries per fomentar una bona salut mental i relacions positives en l' entorn laboral.

  • Sensibilització i educació: hem dissenyat programes de formació que promoguin la consciència i la comprensió de la importància de la salut mental en el lloc de treball des de diferents perspectives. Des de cursos de gestió de la diversitat (incloent-hi neurodiversitat) fins a càpsules formatives de Primers auxilis psicològics que ajudin a la identificació de signes de problemes de salut mental, reducció de l'estigma associat a les malalties mentals i promoció d'entorns de treball lliures de discriminació i judici.
  •  Habilitats de comunicació efectiva: la formació en habilitats de comunicació és essencial per fomentar relacions saludables en el treball. Això inclou el desenvolupament d'habilitats d'escolta activa, expressió clara i assertivitat (Clear communication skills, How to handle difficult conversations..), per facilitar una comunicació oberta, respectuosa i constructiva.
  • Resolució de conflictes i gestió de l' estrès: després de l' oferta de formacions específiques en resolució de conflictes i gestió de l' estrès, avançarem en la proposta d'un procediment intern que ens permeti prevenir i gestionar els conflictes de manera raonable, constructiva i eventualment acompanyada si necessari. i vigilant els casos d' assetjament. Aquests recursos formatius s'ofereixen a tota la plantilla, però més particularment als comandaments intermedis.
  • Lideratge i mentoria: és fonamental el suport i acompanyament als responsables dels equips els qui s'enfronten dia a dia amb els reptes individuals i d'equip. Per això, la reflexió de l'estil de lideratge que promovem, així com la capacitació per a aquestes persones és un element imprescindible a l' hora de desplegar i dur a terme les estratègies plantejadesL'oferta de propostes formatives, com el programa de Self Leadership o el de Lideratge per a dones en ciència, vol contribuir al desenvolupament d'aquests models de lideratge que tinguin en compte també aquests aspectes. A més, s'han ofert sessions de coaching (3 hores anuals per a cada manager) per a situacions que requereixin d'un acompanyament.

A més de la formació, és important proporcionar informació sobre els recursos de suport disponibles en cas de problemes de salut mental o situacions estressants. L'estreta col·laboració amb la xarxa de la sanitat pública a través del nostre servei de prevenció de riscos laborals i salut laboral, així com la vinculació a l'Hospital Clinic i Parc Salut Mar configuren un marc de referència extremadament valuós en aquest sentit.

Per tant, a ISGlobal, la salut mental dels nostres col·laboradors és una prioritat. Des de la creació d'un entorn de treball que fomenti relacions saludables, que tingui en compte les condicions laborals, promogui polítiques del temps flexibles, valori els nostres empleats des del reconeixement i fomenti la gestió de la confiança.

Estem convençuts que, en prioritzar el benestar mental del nostre equip, aconseguirem beneficis tant a nivell individual com organitzacional, promovent un ambient de treball sostenible, cohesionat, productiu i enriquidor per a tothom. I finalment a nivell social, és part de la RSC.