www.som360.org/ca
Blog

Les claus de l'assetjament laboral

Suposa la presència de conductes reiterades i continuades en el temps
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
Acoso laboral

L'assetjament laboral es defineix com l’exposició a conductes de violència psicològica, dirigides de manera reiterada i contínua en el temps, cap a una o més persones, per part d'una o diverses persones que actuen davant d'elles des d'una posició de poder, superioritat o autoritat el qual no té per què ser necessàriament jeràrquic.

Aquesta exposició es dóna en el marc d'una relació laboral i suposa un risc important per a la salut.

Acoso laboral

Quan saps de l'assetjament laboral?

Quizz

Inclou tota conducta que, en una relació de prestació de serveis professionals, té per objecte la creació d'un ambient intimidatori, ofensiu o humiliant per una o diverses persones, i que és susceptible de provocar danys a la seva integritat personal, ja sigui en el seu vessant físic, psíquic o moral.

En general, la consideració d'assetjament laboral implica un comportament repetit i freqüent. La intimidació pot ocórrer en qualsevol treball i cap a persones amb qualsevol tipus de lloc o funció, des de persones empleades subordinades fins a persones directives.

També pot adoptar moltes formes diferents, des de l'abús verbal o físic fins al ciberassetjament (assetjament a Internet). En alguns casos, l'assetjament laboral s'estén més enllà de l'entorn laboral, per exemple, a través de correus electrònics o missatges de text enviats fora de l'horari laboral.

Acoso sexual

Identificar l'assetjament sexual

Un sol incident de comportament irraonable no es considera assetjament laboral, encara que qualsevol cas de comportament inapropiat o irrespectuós s'ha de tractar de forma immediata i seriosament abans que s’intensifiqui o cronifiqui. 

No tota activitat provocadora de tensió o conflicte en l'àmbit laboral pot considerar-se com a assetjament moral, essent obligat descartar com a mobbing els supòsits de friccions laborals o simples desacords o exigència rigorosa de determinat comportament laboral, que responen a inevitables i naturals confrontacions pròpies de la relació humana i, més específicament de la sorgida com a conseqüència de la relació laboral o situació professional.

Acoso laboral

Quan saps de l'assetjament laboral?

Quizz

Senyals d'alerta del mobbing

Hi ha algunes situacions que ens poden portar a sospitar que s'està produint una situació d'assetjament laboral i que és important saber identificar:

Conductes relacionades amb mesures organitzatives

A tall d'exemple:

 • Quan la persona amb un càrrec superior restringeix injustificadament a la persona les possibilitats de parlar.
 • Canviar sense motiu justificat la ubicació d'una persona separant-lo dels seus companys amb la voluntat d'aïllar-la.
 • Obligar algú a executar tasques en contra de la seva consciència.
 • No assignar tasques a una persona per perjudicar el seu desenvolupament professional.
 • Assignar treballs molt superiors a les competències o qualificacions de la persona.
 • Negació o dificultats per a l'accés a permisos, cursos, activitats, entre d'altres.

Conductes per reduir les possibilitats de comunicació

A tall d'exemple:

 • Rebutjar la comunicació amb una persona a través de mirades i gestos.
 • Rebutjar la comunicació amb una persona a través de no comunicar-se directament amb ella.
 • No dirigir la paraula a una persona amb la intenció d'aïllar-la. 

Conductes que afecten la salut física o psíquica de la víctima

A tall d'exemple:

 • Crítiques permanents en la vida privada d'una persona.
 • Trucades telefòniques per infondre temor.
 • Fer semblar estúpida una persona.
 • Donar a entendre que una persona té problemes psicològics.
 • Imitar els gestos, la veu, etc., d'una persona.
 • Mofar-se de la vida privada d'una persona.
 • Amenaces de violència física o sexual.
 • Cridar o insultar

Conductes que ataquen l'actitud de la víctima

 • Atacs a les actituds i creences polítiques.
 • Atacs a les actituds i creences religioses.
 • Mofar-se de la nacionalitat de la víctima.

Rumors:

 • Parlar malament de la persona a les seves esquenes.
 • Difusió de rumors.