www.som360.org/ca
Blog

Identificar l'assetjament sexual

Inclou conductes verbals, no verbals i físiques
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
Acoso sexual

L'assetjament sexual el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s'hagi produït de manera reiterada o sistemàtica, en el supòsit que les conductes siguin tipificades com a greus o molt greus), no consentit, d'índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte. Es tracta d'un comportament no desitjat o no volgut per la persona que el rep.

Acoso laboral

Quan saps de l'assetjament laboral?

Quizz

Les conductes de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals inclouen un ventall de comportaments molt ampli i abasten des d'accions aparentment innòcues, o que són una vulneració de la privacitat, fins a accions que són manifestament greus i constitueixen per si mateixes delicte penal:

Conductes verbals

 • Difondre rumors, preguntar o explicar sobre la vida sexual i les preferències sexuals d'una persona.
 • Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
 • Fer comentaris grollers sobre el cos o l'aparença física.
 • Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o participar en activitats lúdiques no desitjades.
 • Realitzar demandes de favors sexuals.

Conductes no verbals

 • Mirades lascives al cos.
 • Gestos obscens.
 • Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges de contingut sexualment explícit.
 • Correus electrònics, cartes, notes o missatges de contingut sexual de caràcter ofensiu enviat per qualsevol mitjà, inclosos els digitals.
 • Gravació, difusió o publicació d'informació, vídeos i imatges relacionats amb la vida sexual de les persones a través de mitjans digitals.

Conductes físiques

 • Apropament físic excessiu.
 • Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma innecessària.
 • El contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges no desitjats).
 • Tocar intencionadament o «accidentalment» les parts sexuals del cos.
Acoso laboral

Les claus de l'assetjament laboral

L'assetjament sexual per raó de sexe

En aquest cas a les característiques abans descrites relacionades amb tractar-se d' un comportament no desitjat i sobre el tipus de conductes que inclou, cal sumar-hi les següents característiques:

El comportament d'abús sexual es relaciona amb el sexe d'una persona

Entre les situacions que es poden considerar com a assetjament per raó de sexe podem distingir les que atempten contra la dignitat:

 • Una treballadora només pel fet de ser dona.
 • Una treballadora per estar embarassada o per la seva maternitat.
 • Una persona treballadora per motiu del seu gènere (perquè no exerceix el rol que culturalment s'ha atribuït al seu sexe) o en l'exercici d'algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal i laboral.

Te com a objectiu o produeix l’efecte d'atemptar contra la dignitat o de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

A diferència de l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe exigeix sempre una pauta de repetició i acumulació sistemàtica de conductes ofensives.

A tall d'exemple, i sense excloure ni limitar, es consideren comportaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe, entre d'altres:

 • Actituds condescendents o paternalistes.
 • Insults basats en el sexe o l'orientació sexual de la persona treballadora.
 • Conductes discriminatòries per raó de sexe.
 • Formes ofensives de dirigir-se a la persona
 • Ridiculitzar, menysprear les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d'una persona per raó del seu sexe.
 • Utilitzar humor sexista.
 • Ignorar aportacions, comentaris o accions, per raó de sexe.
 • Realitzar assetjament ambiental per raó de sexe

Aquesta classe d'assetjament també inclou actituds o comportaments realitzats sobre raons o circumstàncies que tinguin a veure amb el sexe, com el que es produeix per motiu de l'embaràs o la maternitat de les dones en relació amb l'exercici d'algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Sense perjudici que en ocasions aquestes conductes també puguin afectar homes que exerceixen els seus drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. L'assetjament s'inicia normalment quan la treballadora comunica que està embarassada o quan s'incorpora de nou al treball després de la baixa maternal.

Destaquem